Privaatsuspoliitika
1. Üldsätted
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja
säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab
isikuandmete vastutav töötleja Thule discgolf OÜ (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik,
kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja
kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid,
muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt.
Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt
õigusaktides sätestatule.
2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud
elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse
koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil
isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid
ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid
täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse
privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat
viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest
põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Sünnikuupäev;
3.1.3. Telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;
3.1.6. Arvelduskonto number;
3.1.7. Maksekaardi detailid;
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on
kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse
paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel
konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu
täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt
andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse
täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud
huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või
põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui
andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmeid töödeltakse vastavalt töötlemise eesmärgile. (Sealhulgas, julgeolek
ja turvalisus, tellimuse töötlemine, e-poe teenuste toimimise tagamine, kliendihaldus,
finantstegevus, raamatupidamine, turundus).
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud
tähtaegadele.
3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega,
kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja
kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on
isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks
vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja
organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või
ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu
ebaseadusliku töötlemise eest.
4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega
tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise
kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku
alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole
aadressil info@thuledg.ee
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse
Inspektsioonile.
5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ
kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi
isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta,
teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.thuledg.ee kaudu .